rozwód sąd okręgowy

* Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Słowa przysięgi małżeńskiej nie zawsze dotrzymywane są przez małżonków. “Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”. Różnie z tym bywa. Gdy jeden z małżonków stwierdza, że nie ma już szans na utrzymanie małżeństwa powinien wiedzieć który sąd jest właściwy dla spraw o rozwód. To jest musi wiedzieć gdzie skierować pozew o rozwód.

Dowiedz się więcej na temat Rozwód. Kiedy sąd orzeka o ustaniu małżeństwa?

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

SĄD OKRĘGOWY

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sądy okręgowe orzekają o rozwodach.

Art. 41 Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

W Sądzie Okręgowym w Krakowie XI Wydział Cywilny Rodzinny właściwy jest do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawanych w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych.

JURYSDYKCJA KRAJOWA

Wątpliwości mogą powstać, gdy małżonkowie nie mieszkają w Polsce. W takim wypadku należy sięgać do rozwiązań kodeksu dotyczących jurysdykcji krajowej w procesie. Zgodnie z art. 1103 (1) Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

Powyższe zasady są pomocne dla ocenienia do jakiego sądu skierować sprawę o rozwód.

Sprawami małżeńskimi są nie tylko sprawy o rozwód, ale i sprawy o separację, unieważnienie małżeństwa i ustalenie nieistnienia małżeństwa.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami rozwodowymi.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz do kancelarii. Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *