świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019 r. następują zmiany w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego. Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. To od tej daty świadczenie wychowawcze 500+ przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko w rodzinie.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Wymóg ustalenia alimentów

Obecnie, na dzień publikacji wpisu, przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 8 ust. 2 ustawy), przewidują, że świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Przepis ten nastręczał wiele problemów w praktyce, zwłaszcza gdy sprawy alimentacyjne wymagały przeprowadzenia dłuższego postępowania sądowego.

Uchylenie obowiązku ustalenia alimentów

Z dniem 1 lipca 2019 r. uchylony zostaje przepis ustawy wymagający uprzedniego ustalenia alimentów w przypadku ubiegania się przez osobę samotne wychowującą dziecko o świadczenie wychowawcze.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+, w tym o pozostałych zmianach oraz o nowym wzorze wniosku o świadczenie wychowawcze obowiązującym od 1 lipca 2019 r. można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

***

W przypadku wątpliwości prawnych zapraszamy do kontaktu i skorzystania z usług kancelarii.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *