Specjalizacje

prawo cywilne miniatura

Prawo cywilne, ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku


Oferuję świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym sporządzanie i analiza umów, doradztwo i prowadzenie spraw spadkowych przed sądami powszechnymi, spraw dotyczących praw rzeczowych, naruszenie posiadania, własności,  sprawy konsumenckie, o zapłatę należności, o eksmisję, sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, wizerunku, stosunki B2B (przedsiębiorca-przedsiębiorca), stosunki B2C (przedsiębiorca-konsument). Doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz w sprawach związanych z ochroną wizerunku. 

Prawo rodzinne i opiekuńcze


Sprawy rodzinne, w tym doradztwo i prowadzenie spraw rozwodowych, o separację, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o władzę rodzicielską, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów dziadków z wnukami, roszczenie o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny, pozostaje kwestie związane z dziećmi i rodziną, pomoc prawna w redagowaniu porozumień wychowawczych. Sprawy o podział majątku, rozdzielność majątkową. 

wesele fotografia
własność intelektualna miniatura

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, NDA, IT, ochrona danych osobowych, RODO


Świadczę kompleksowe usługi prawne w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony know-how, wyników badań naukowych, prawa internetu, IT. Sprawy z zakresu komercjalizacji własności intelektualnej. Doradztwo prawne, analiza, sporządzanie umów, opinii prawnych, regulaminy, polityki prywatności, sprawy związane z projektami, realizacją prac rozwojowych, wdrożeniowych. Obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych, RODO.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo prasowe


Kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, sporządzanie i analiza umów o przeniesienie praw majątkowych autorskich, umów o przeniesienie praw pokrewnych, umów licencyjnych, umów sublicencyjnych, umów wydawniczych, doradztwo prawne dla autorów, nabywców praw autorskich, spadkobierców twórców, wydawnictw, szkół wyższych, sprawy z zakresu plagiatu, autorskich praw osobistych i majątkowych oraz zależnych, sprawy związane z ingerencją w prawa autorskie twórców, analiza umów z organizacjami reprezentującymi m.in. twórców. Dochodzenie roszczeń z zakresu naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych. Rejestracja dzienników i czasopism w rejestrze czasopism, wnioski o zmianę wpisu w rejestrze, uzyskiwanie wypisów z rejestru, reprezentacja w sprawach sądowych związanych z odpowiedzialnością redaktora naczelnego, dziennikarzy, z zakresu ochrony dóbr osobistych w związku z publikacją materiału prasowego. 

malarstwo obrazek do pobrania
znak towarowy obrazek miniatura

Znaki towarowe


Profesjonalna pomoc prawna związana z ochroną znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w zakresie ochrony krajowej i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w zakresie ochrony znaków na terenie UE. Analiza zdolności rejestracyjnej oznaczenia, badanie baz danych, doradztwo prawne i reprezentacja w postępowania przed wymienionymi urzędami. Sporządzanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, o unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego, sprzeciwów wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprawy naruszeń znaków towarowych, reprezentacja przed urzędami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. 

Prawo gospodarcze, umowy deweloperskie


Realizuję usługi prawne w zakresie w szczególności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego, zmiany w KRS, sporządzanie umowy spółki cywilnej, sporządzanie i analiza umów gospodarczych, udział w negocjacjach, doradztwo prawne, prowadzenie spraw sądowych związanych z wykonywaniem umów, sporządzenie i analiza umów o dochowanie poufności. Zajmuję się także doradztwem prawnych, analizą umów oraz reprezentacją w sprawach dotyczących umów deweloperskich.

spotkanie darmowy obrazek
biblioteka tło

Szkolnictwo wyższe


Doradztwo prawne w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, obsługa prawna szkół wyższych, pomoc prawna i reprezentacja kandydatów, studentów i doktorantów wobec organów uczelni, analiza wewnętrznych aktów prawnych, zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Sprawy związane m.in. z przyjęciem na studia, skreślenia z listy studentów lub doktorantów, przyznania lub odmowy przyznania stypendium, postępowania dyscyplinarne, postępowania związane z plagiatem pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej, odwołania od decyzji wydawanych w postępowaniach habilitacyjnych.

Postępowanie egzekucyjne, odszkodowania


Świadczę usługi prawne w zakresie zastępstwa przed organami egzekucyjnymi, sądami, komornikami, prowadzenie spraw egzekucyjnych, egzekucja alimentów, zasądzonych należności, wezwania do zapłaty. Prowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Sprawy odszkodowawcze w związku z naruszeniem dóbr osobistych, uszczerbku na zdrowiu, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, sprawy odszkodowawcze ze stosunku pracy, szkody majątkowe i osobowe oraz inne, korespondencja ze sprawcami wypadków, ubezpieczycielami.

monety obrazek do pobrania
spłata długów obrazek

Upadłość konsumencka i upadłość przedsiębiorców


Obsługa prawna dłużników w ramach upadłości konsumenckiej, analiza możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zastępstwo procesowe przed sądami. Doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach upadłości przedsiębiorców.

Prawo pracy


Świadczenie kompleksowych usług prawnych z zakresie prawa pracy, doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych, umów o pracę, wypowiedzeń, rozwiązania umowy o pracę, analiza możliwości działania dla pracodawcy i pracownika, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz innych związanych ze stosunkiem pracy.

administracja obrazek tło jpg
prawo pracy porady

W czym jeszcze mogę Ci pomóc?


Zajmuje się także doradztwem prawnym oraz reprezentacją w sądach albo urzędach, przed odpowiednimi organami, w sprawach m. in. administracyjnych, zarządzania nieruchomościami, wspólnot mieszkaniowych, postępowania dyscyplinarnego policjantów, ubezpieczeń społecznych.

Ciągle doskonalenie zawodowe w ramach wielu szkoleń, udziału w seminariach, zebraniach i konferencjach z zakresu specjalizacji pozwala na zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług. Jestem otwarta także na nowe wyzwania.