Specjalizacje

Realizujemy usługi prawne z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu z uwzględnieniem dotychczas zdobytego doświadczenia zawodowego. Ciągle doskonalenie zawodowe w ramach wielu szkoleń, udziału w seminariach, zebraniach i konferencjach z zakresu specjalizacji pozwala na zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług.

Kancelaria świadczy usługi w poniżej wymienionych obszarach prawa. Kancelaria otwarta jest także na nowe wyzwania.

prawo cywilne miniatura

Prawo cywilne


Oferujemy świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym sporządzanie i analiza umów, doradztwo i prowadzenie spraw spadkowych przed sądami powszechnymi, spraw dotyczących praw rzeczowych, naruszenie posiadania, własności, sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki, sprawy konsumenckie, o zapłatę należności, o eksmisję, sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, wizerunku, stosunki B2B (przedsiębiorca-przedsiębiorca), stosunki B2C (przedsiębiorca-konsument).

Prawo rodzinne


Sprawy rodzinne, w tym doradztwo i prowadzenie spraw rozwodowych, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o władzę rodzicielską, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, pomoc prawna w redagowaniu porozumień wychowawczych.

wesele fotografia
wypadek tło

Odszkodowania


Sprawy odszkodowawcze w związku z naruszeniem dóbr osobistych, uszczerbku na zdrowiu, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, sprawy odszkodowawcze ze stosunku pracy, szkody majątkowe i osobowe oraz inne, korespondencja ze sprawcami wypadków, ubezpieczycielami.

Postępowanie egzekucyjne


Świadczymy usługi prawne w zakresie zastępstwa przed organami egzekucyjnymi, sądami, komornikami, prowadzenie spraw egzekucyjnych, egzekucja alimentów, zasądzonych należności, wezwania do zapłaty.

monety obrazek do pobrania
spłata długów obrazek

Upadłość konsumencka


Kompleksowa obsługa prawna dłużników w ramach upadłości konsumenckiej, analiza możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zastępstwo procesowe przed sądami.

Prawo gospodarcze


Realizujemy usługi prawne w zakresie w szczególności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego, zmiany w KRS, sporządzanie umowy spółki cywilnej, sporządzanie i analiza umów gospodarczych, udział w negocjacjach, doradztwo prawne, prowadzenie spraw sądowych związanych z wykonywaniem umów, sporządzenie i analiza umów o dochowanie poufności.

spotkanie darmowy obrazek
znak towarowy obrazek miniatura

Znaki towarowe


Profesjonalna pomoc prawna związana z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, logo w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w zakresie ochrony krajowej i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w zakresie ochrony znaków na terenie Unii Europejskiej. Analiza zdolności rejestracyjnej oznaczenia, badanie baz danych, doradztwo i reprezentacja w postępowania przed wymienionymi urzędami. Sporządzanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wniosków o przedłużenie prawa ochronnego, o unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego, sprzeciwów wobec zgłoszenia oraz wobec wydanej przez Urząd Patentowy decyzji. Sprawy naruszeń znaków towarowych, reprezentacja przed urzędami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Monitoring znaków towarowych.

Prawo autorskie i prawa pokrewne


Świadczenie kompleksowych usług prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, sporządzanie i analiza umów o przeniesienie praw majątkowych autorskich, umów o przeniesienie autorskich praw zależnych, umów o przeniesienie praw pokrewnych, umów licencyjnych, umów sublicencyjnych, umów wydawniczych, doradztwo prawne dla autorów, nabywców praw autorskich, spadkobierców twórców, wydawnictw, szkół wyższych, sprawy z zakresu plagiatu, autorskich praw osobistych, autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych, nadzoru autorskiego, ochrona integralności utworu, sprawy związane z ingerencją w prawa autorskie twórców, analiza umów z ZAIKS, organizacjami reprezentującymi twórców, producentów, twórców artystych wykonań, fonogramów, wideogramów. Ochrona wizerunku. Dochodzenie roszczeń z zakresu naruszeń praw autorskich, praw pokrewnych, wizerunku.

malarstwo obrazek do pobrania
własność intelektualna miniatura

Własność intelektualna, IT, TMT, ochrona danych osobowych


Świadczymy kompleksowe usługi prawne w dziedzinie szeroko rozumianej własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony know-how, wyników badań naukowych, prawa internetu, IT, TMT. Sprawy z zakresu komercjalizacji własności intelektualnej. Doradztwo prawne, analiza, sporządzanie umów, opinii prawnych, regulaminy, polityki prywatności, sprawy związane z projektami, realizacją prac rozwojowych, wdrożeniowych. Obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych, RODO.

Prawo prasowe


Prawo prasowe, rejestracja dzienników i czasopism w rejestrze, wnioski o zmianę wpisu w rejestrze, uzyskiwanie wypisów z rejestru, reprezentacja w sprawach sądowych związanych z odpowiedzialnością redaktora naczelnego, dziennikarzy, sprawy z zakresu ochrony wizerunku.

prasa jpg
biblioteka tło

Szkolnictwo wyższe


Doradztwo prawne w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, obsługa prawna szkół wyższych, pomoc prawna i reprezentacja kandydatów, studentów i doktorantów wobec organów uczelni, analiza wewnętrznych aktów prawnych, zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi (sprawy związane m.in. z przyjęciem na studia, skreślenia z listy studentów lub doktorantów, przyznania lub odmowy przyznania stypendium, postępowania dyscyplinarne, postępowania związane z plagiatem pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej).

Postępowania dyscyplinarne policjantów


Szeroko rozumiane sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów, doradztwo prawne, reprezentacja przed organami dyscyplinarnymi, sporządzanie pism, wniosków dowodowych, odwołań i skarg, udział w przesłuchaniach. Sprawy o naruszenie dóbr osobistych.

policja obrazek
prawo pracy porady

Prawo pracy


Świadczenie kompleksowych usług prawnych z zakresie prawa pracy, doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych, umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę, analiza możliwości działania dla pracodawcy i pracownika, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

Prawo administracyjne


Usługi prawne w zakresie szeroko ujmowanego prawa administracyjnego, reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi (Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny) we wszystkich sprawach, w tym sprawy związane z nieruchomościami, o wymeldowanie, związane z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów itp.

administracja obrazek tło jpg