Rozwód. Dowiedz się więcej o elementach wyroku rozwodowego.

Słowo „rozwód” brzmi groźnie. Wiele osób przed podjęciem decyzji w sprawie rozwodu zastanawia się co powinni zrobić, aby uzyskać formalnie rozwiązanie małżeństwa. Decyzja ta zazwyczaj nie jest łatwa. Nie wystarczy udać się do notariusza, czy do profesjonalnego pełnomocnika. Notariusz nie zajmuje się rozwodami. Natomiast profesjonalny pełnomocnik może doradzić w sprawie rozwodowej oraz reprezentować jednego z małżonków przed sądem. To niestety nie wszystko. Należy jeszcze złożyć pozew rozwodowy w sądzie. Bez tego nie jest możliwe wszczęcie sprawy rozwodowej.

To do sądu należy orzeczenie rozwodu między małżonkami. Długość postępowania sądowego może zależeć od wielu czynników, w tym orzekania o winie, czy uregulowania kwestii związanych ze wspólnymi dziećmi.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Sąd nie orzeknie jednak rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, nie jest możliwe orzeczenie rozwodu, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

O czym sąd orzeka w wyroku rozwodowym?

Sąd przede wszystkim orzeka o rozwodzie małżonków lub oddala powództwo po przeprowadzeniu postępowania. Orzeka także o kosztach postępowania sądowego (zazwyczaj jest to ostatni punkt wyroku). Poniżej wskazane zostały elementy, które mają znaczenie dla treści wyroku rozwodowego.

Wina

Sąd musi co do zasady orzekać o winie rozkładu pożycia, tj. czy i który z małżonków ją ponosi. Tylko na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie i następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Orzeczenie o winie małżonka w rozkładzie pożycia ma znaczenie dla ewentualnego obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie.

Władza rodzicielska, kontakty rodziców z dzieckiem, alimenty

Sąd rozstrzyga co do zasady o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, o kontaktach z dziećmi oraz orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia jednak pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Sąd w wyroku rozwodowym może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. Co do zasady w przypadku braku porozumienia małżonków sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Ma to na celu uwzględnienie prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek wtedy sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Wspólne mieszkanie, podział wspólnego majątku

Sąd orzekający w sprawie rozwodu będzie także wyrokował o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Będzie tak w sytuacji jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie. Należy zwrócić uwagę, że w wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Ponadto, na zgodny wniosek małżonków sąd może w wyroku rozwodowym orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Sąd będzie mógł tak orzec jeżeli podział bądź przyznanie mieszkania jednemu z małżonków są możliwe.

W sytuacji gdy wniosek o podział majątku wspólnego składa tylko jeden z małżonków, przeprowadzenie podziału jest możliwe jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Istotnym jest, że sąd orzekający o wspólnym mieszkaniu małżonków uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza w wyroku rozwodowym wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Alimenty na rzecz drugiego małżonka

O tym elemencie sąd może orzec tylko w ściśle określonych przypadkach i to na wniosek małżonka. Temu ważnemu zagadnieniu poświęcony będzie osobny wpis na naszym blogu. Prosimy więc o śledzenie najnowszych wpisów.

Czy sąd w wyroku rozwodowym orzeka o nazwisku małżonków?

Nie, jest to błędny mit, który może mieć znaczenie dla dalszej przyszłości małżonków. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Może tego dokonać przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Takie oświadczenie musi zostać złożone w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

***

Dowiedz się więcej o tym, który sąd właściwy jest do orzekania w sprawach rozwodowych.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *