upadłość konsumencka

*Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash

W marcu 2020 r. zmieniły się przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Zupełnie przypadkowo zbiegło się to z początkiem epidemii covid-19 w Polsce. Wiele osób do teraz odczuwa jej skutki i ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, np. tych związanych z kredytem. Warto wiedzieć jakie możliwości daje upadłość konsumencka.

W tym wpisie opisane zostało 10 istotnych informacji dotyczących skutków upadłości konsumenckiej dla życia upadłego i jego rodziny.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

KOGO DOTYCZY UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka może dotyczyć wyłącznie konsumentów. Przedsiębiorca nie może skorzystać z takiego rozwiązania. Jego możliwość upadłość uregulowane są w odrębny sposób. Przyjmuje się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W ustawie prawo upadłościowe znajdujemy także domniemanie, zgodnie z którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Dobrym przykładem może być tutaj zaprzestanie spłaty zobowiązań kredytowych związanych z mieszkaniem, czy rat kredytowych lub pożyczek przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W sytuacji, gdy w życie dłużnika wkracza komornik, to można już śmiało powiedzieć, że zadłużenie istnieje i trudno je podważyć. Sprawa do komornika trafia po wydaniu przez sąd orzeczenia, więc stan zadłużenia na pewno musi istnieć.

Co bardzo istotne dla konsumentów – postępowanie upadłościowe prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela!

W JAKI SPOSÓB OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ W 2021 R.?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd upadłościowy może nastąpić na wniosek dłużnika lub wierzycieli. Sąd nie zrobi tego z urzędu, koniecznej jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba złożyć na specjalnym formularzu. Dokumenty te są do pobrania tutaj.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 3. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 4. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 5. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 6. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 7. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 8. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 9. informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 10. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 11. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 12. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

OPŁATA SĄDOWA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Samo złożenie wniosku do sądu upadłościowego nie jest wystarczające. Trzeba go jeszcze opłacić. 30 zł to wysokość opłaty sądowej od wniosku.

Można tej opłaty uniknąć, gdy dłużnik złoży wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i uzyska takie zwolnienie. Różna jest praktyka sądów w tym zakresie. Niektóre przyznają zwolnienie, niektóre uważają, że 30 zł to nie jest jeszcze taka kwota, której dłużnik nie mógłby uiścić składając wniosek.

Kierując sprawę do sądu upadłościowego trzeba odpowiednio wypełnić wniosek, tak aby nic nie umknęło i nie zostało zatajone. To rzutuje na odpowiedzialność dłużnika.

Warto w takich sprawach skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem lub skorzystać z zastępstwa takiego pełnomocnika. Jeśli dłużnika na to nie stać to może wnieść do sądu wniosek o przyznanie mu przez sąd pełnomocnika z urzędu. W treści wniosku można wskazać konkretnego pełnomocnika do prowadzenia sprawy i właściwie uzasadnić. Sądy nierzadko przychylają się do takich wniosków.

Po zmianach z marca 2020 r. ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest łatwiejsze. Przepisy są tutaj bardziej łaskawe dla konsumentów niż dotychczas.

UPADŁOŚĆ KONSUMECKA – JAKIE SĄ JEJ SKUTKI?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero pierwszy etap „uwalniania” dłużnika od długów.

Samo postępowanie upadłościowe może zakończyć się umorzeniem zobowiązań dłużnika, ustaleniem planu spłaty wierzycieli lub też częściowym umorzeniem zobowiązań oraz ustaleniem planu spłaty.

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika – jakie posiada zobowiązania oraz jaki posiada majątek.

10 istotnych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla dłużnika i jego rodziny:

 1. majątek dłużnika po ogłoszeniu upadłości staje się masą upadłości (z pewnymi wyjątkami), masa upadłości służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego;
 2. dłużnik zobowiązany jest wskazania i wydania syndykowi wszystkich składników swojego majątku oraz dokumentów jego dotyczących;
 3. z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim (tym zajmuje się syndyk);
 4. czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne
 5. syndyk w ramach postępowania upadłościowego będzie spieniężał poszczególne składniki majątku dłużnika, o ile nie zostaną z niej wyłączone lub nie wchodzą w ogóle do masy upadłości;
 6. wszystkie zobowiązania dłużnika stają się natychmiast wymagalne;
 7. jeżeli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, to ogłoszenie upadłości skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej między małżonkami, wspólny majątek małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny;
 8. jeżeli do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości powołany zostaje upadły, spadek wchodzi do masy upadłości (syndyk nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza);
 9. syndyk może wstąpić w miejsce powoda w sprawie wszczętej przez wierzyciela, który zaskarżył czynności upadłego;
 10. po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu, postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości.

MIESZKANIE A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Zapewne największym zmartwieniem dłużnika może być obawa gdzie będzie mieszkał, jeśli syndyk spienięży jego dotychczasową nieruchomość, która wchodzi do masy upadłości. W tym przedmiocie ustawa znajduje pewne rozwiązania.

W przypadku sprzedaży nieruchomości upadłego na jego wniosek sąd wydzieli upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12-24 miesięcy. Bierze się tu pod uwagę głównie potrzeby mieszkaniowe dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe, czy wysokość kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Czasami okazuje się, że wartość mieszkania jest tak niska, że sprzedaż nie dochodzi do skutku, a jeśli nawet to środki do wydzielenia dla dłużnika na najem mogą okazać się tak duże, że wiele nie zostanie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania. Każda sytuacja dłużnika jest inna i wymaga odrębnego rozważenia. Można też próbować wyłączyć nieruchomość z masy upadłości, jeśli przemawiają za tym okoliczności. Nie jest to jednak łatwe i należy to raczej traktować na zasadzie wyjątku od reguły. W jednej z prowadzonych spraw w kancelarii udało się uratować udział dłużnika w nieruchomości przed spieniężeniem. W tej sprawie zachodziły szczególne okoliczności, nie oznacza to, że w innej sprawie byłoby tak samo.

Dużym plusem upadłości konsumenckiej jest możliwość „nowego startu”, pewne oddłużenie konsumenta lub ustalenie planu spłaty umożliwiające wyjście z długów. Życie nie zawsze układa się kolorowo, więc warto rozważyć możliwości jakie daje konsumentowi prawo upadłościowe.

***

W ramach działalności kancelarii od 2017 r. zajmuję się przygotowywaniem wniosków o upadłość konsumencką oraz reprezentacją dłużników w sądzie upadłościowym, wyjaśniam zawiłości postępowania upadłościowego oraz pomagam w uzyskaniu orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, a następnie dalszych etapów postępowania upadłościowego. Pamiętaj, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga osobnego rozpatrzenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie upadłości konsumenckiej – zapraszam do kontaktu.

@: biuro@mlampart-kancelaria.pl

tel: 606 892 386

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *