koronawirus

* Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Epidemia koronawirusa w Polsce i na świecie spowodowała wiele ograniczeń życia codziennego i życia zawodowego.
W ramach akcji #zostańwdomu można korzystać z dobrodziejstw kultury on-line, ale już udział w koncertach, czy innych imprezach masowych nie jest możliwy.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

UOKIK na swojej stronie internetowej zamieścił zakładkę związaną ze skutkami koronawirusa:

KORONAWIRUS – pytania i odpowiedzi

Zalecamy zapoznanie się na bieżąco ze stanowiskiem UOKIK.

W kraju zostały wprowadzone pewne ograniczenia w związku z koronawirusem.

Najlepiej informacje w tej sprawie śledzić na bieżąco na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

***

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami odwołane zostały różne imprezy, w tym koncerty, spektakle, czy biegi.

Oprócz wyjaśnień zamieszczonych na stronie UOKIK należy dodać, że często powoływaną w dyskusjach na temat możliwości uzyskania zwrotu opłaty podstawą prawną jest art. 495 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi:

Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Trzeba w tym miejscu przywołać stanowisko Sądu Najwyższego prezentowane w orzeczeniu z dnia 21.03.2013 r. (III CSK 223/12, Legalis), w którym znajdujemy wyjaśnienie:

Wykładnia językowa przepisów art. 495 § 1 i 2 KC nie wskazuje na to, że użyte w ich treści zwroty obejmują zakaz odmiennej regulacji skutków niemożności następczej świadczenia jednej ze stron, wywołanej przyczyną niezawinioną przez żadną z nich. Stosowanie systemowej interpretacji nie pozwala na konstruktywne wnioski dotyczące mocy obowiązującej tych postanowień, skoro umiejscowione zostały wśród przepisów regulujących wykonanie i konkretnie określone skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych i nie ma podstaw do uznania, że stanowią one grupę przepisów imperatywnych lub semiimperatywnych, co mogłoby oddziaływać na wszystkie przepisy z tego działu. Celem wprowadzenia obu jednostek redakcyjnych art. 495 KC było uregulowanie skutków następczej niemożności świadczenia jednej strony, które uwzględnia interesy obu stron. Spełnia ono funkcję dopełnienia całkowitego unormowania kwestii wiążących się z niewykonaniem zobowiązania z umów wzajemnych, określając preferowany przez ustawodawcę model rozwiązania. Przepis ten może być zatem rozumiany jako bezwzględnie wiążący, w tym znaczeniu, że do jego zastosowania dochodzi wówczas, gdy strony umowy nie postanowiły inaczej albo w ogóle tego zagadnienia nie ułożyły. Zgodnie z art. 495 § 1 KC w sytuacji, w której jedno ze świadczeń wzajemnych stało się w całości niemożliwe, konsekwencją tego jest zwolnienie obu stron z obowiązku świadczenia i zwrotowi podlega świadczenie wcześniej otrzymane, ponieważ z istoty zobowiązań wzajemnych wynika, że świadczenia stron są ze sobą powiązane i jedno stanowi odpowiednik drugiego. (…) Przepis art. 495 § 1 KC, określający skutki niemożliwości świadczenia jednej ze stron, wywołane siłą wyższą, jest względnie obowiązujący, co oznacza, że strony mogą, korzystając z przyznanej im swobody kontraktowania (art. 353KC), ułożyć w umowie w odmienny sposób konsekwencje nieosiągnięcia założonego celu”.

Należy więc zwracać uwagę w jaki sposób uregulowane zostały w umowie, czy regulaminie kwestie związane z wykonywaniem umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Sprawy związane ze zwrotem opłat związanych z udziałem w różnych imprezach nie są takie oczywiste i wymagają każdorazowo przeanalizowania zaakceptowanych warunków udziału. Do tego w najbliższym czasie należy spodziewać się rozwiązań związanych z tzw. tarczą antykryzysową, które mogą mieć znaczenie dla konkretnej sprawy.

***

Uwaga! Sytuacja związana z koronawirusem w Polsce może się zmieniać, dlatego zalecam bieżące zapoznawanie się z ograniczeniami wprowadzanymi przez państwo.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy antykryzysowej na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ułatwień m.in. dla branży turystycznej.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *