postępowanie przymuszające krs

* Photo by Nastuh Abootalebi on Unsplash

Prowadzenie spółki może być czasami bardzo zajmujące, ale trzeba pamiętać o wielu obowiązkach, które nakładają na spółki handlowe przepisy prawa. Mogą to być obowiązki związane m.in. z wnioskami o wpis, zmianę wpisów, czy też wykreślenie wpisów. Mogą też dotyczyć corocznych sprawozdań finansowych. Dowiedz się co może zrobić sąd rejestrowy, gdy spółka nie dopełni swoich obowiązków. Czy wiesz kiedy sąd wszczyna postępowanie przymuszające?

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

KIEDY WSZCZYNA SIĘ POSTĘPOWANIE PRZYMUSZAJĄCE?

Czy wiesz, że zmiana w składzie zarządu spółki powinna zostać ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Założenie spółki nie kończy korespondencji, czy wizyt w sądzie rejestrowym. Dochodzą do tego obowiązki ewidencyjne. Może się okazać, że były członek zarządu spółki złoży wniosek do sądu rejestrowego w celu wszczęcia postępowania przymuszającego. Wtedy sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające.

Co do zasady bowiem, w przypadku stwierdzenia, że wniosek do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia. Wyznacza w tym celu dodatkowy 7-dniowy termin.

Także w uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentownaia lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. W tym celu wyznacza odpowiedni termin.

Często zdarza się, że były członek zarządu spółki z o.o. składa rezygnację z pełnionej funkcji, a nowy członek zarządu nie zostaje powołany. Zdarza się też, że nie został złożony właściwy wniosek w celu ujawnienia tej zmiany. W przypadku gdy jest to jedyny członek zarządu należy liczyć się z wszczęciem postępowania przymuszającego wobec spółki przez sąd rejestrowy.

CZY SĄD MOŻE NAŁOŻYĆ GRZYWNĘ?

W przypadku postępowań przymuszających sąd dokonuje wezwań pod rygorem zastowania grzywny. Może także zostać nałożona grzywna na obowiązanych w razie niewykonania obowiązków w terminie. Grzywna może być ponawiana.

KIEDY SĄD NIE WSZCZYNA POSTĘPOWANIA PRZYMUSZAJĄCEGO?

Sąd rejestrowy nie zawsze będzie wszczynał postępowanie przymuszające w przypadku stwierdzenia, że wniosek do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu.

Sąd rejestrowy nie wszczyna bowiem postępowania przymuszającego, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złozenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe.

CZY SĄD MOŻE Z URZĘDU DOKONAĆ WYKREŚLENIA WPISU?


Może też tak zdarzyć się, że w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy. Dzieje się tak jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

***

Nie ulega wątpliwości, że należy dokonywać terminowo wszystkich wpisów, czy wykreśleń w Rejestrze. Nie ma sensu narażać na nałożenie grzywny, która może być dość wysoka. Ma to za zadanie spełnić dyscyplinacyjny cel postępowania przymuszającego.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się pomocą prawną związaną z ujawnianiem wpisów, czy dokonywaniem wykreśleń wpisów w Rejestrze lub wszczynaniem postępowań przymuszających. Dokonujemy też badania akt rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najczęściej pomagamy przeglądając akta w krakowskim sądzie, tj. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ale nie ograniczamy się jedynie do tego sądu.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej prosimy o kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *