Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach:

 sądowych (np. reprezentacja przed sądąmi powszechnymi (rejonowe, okręgowe, apelacyjne, Sąd Najwyższy)
i administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, zastępstwo procesowe), 
– pozasądowych (np. udzielenie porady prawnej, doradztwo prawne, analiza prawna, sporządzenie umowy, napisanie pisma, negocjacje handlowe, sporządzenie opinii prawnej),
– arbitrażowych (np. reprezentacja przed sądami polubownymi, arbitrażowymi, występowanie do sądu o stwierdzenie wykonalności wyroku),
– egzekucyjnych (np. przed komornikami, sprawy windykacyjne),
– urzędowych (np. przed urzędem miasta, gminy, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), 

Wśród świadczonych usług prawnych wymienić można m.in.:

– udzielanie porad prawnych, udzielanie ustnych porad prawnych podczas spotkania z Klientem lub mailowo,
– doradztwo prawne, 
– sporządzenie opinii prawnych,
– sporządzenie umów, regulaminów, oświadczeń,
– sporządzanie projektów aktów prawnych, 
– analiza i opiniowanie dokumentów,
– sporządzanie analiz, pisemnych porad prawnych,
– uzyskiwanie odpisów dokumentów, 
– konsultacje prawne, 
– monitoring znaków towarowych,
– przygotowywanie pism procesowych oraz pozaprocesowych,
– wezwania do zapłaty,
– negocjacje, 
– reprezentację Klienta przed wszelkimi sądami, czy urzędami, zastępstwo procesowe.