umowa licencyjna na używanie znaku towarowego

Osoba, której Urząd Patentowy RP przyznał prawo ochronne na znak towarowy lub która nabyła prawo ochronne na znak towarowy może używać znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski – co do zasady – w zakresie chronionych towarów lub usług. Wyjątkiem jest tu znak renomowany, ale temu wkrótce zostanie poświęcony osobny wpis. Może zostać także zawarta umowa licencyjna na używanie znaku towarowego.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

CO OZNACZA UDZIELENIE LICENCJI?

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego

Zawarcie umowy licencyjnej przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego oznacza udzielenie przez niego innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego.

Prawo ochronne na znak towarowy pozostaje wtedy przy uprawnionym z tego prawa, ale ktoś inny za jego zgodą może legalnie używać znaku towarowego w granicach wynikających z treści umowy licencyjnej.

Takie używanie znaku rozumiane jest jako używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego.

Z orzecznictwa:

Znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego

– tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2014 r. (II GSK 375/13, Legalis)

Uprawniony z prawa ochronnego może używać w sąsiedztwie swojego znaku towarowego R w „kółku”, natomiast licencjobiorca, czyli osoba, która używa znaku towarowego na podstawie udzielonej licencji, może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.”w sąsiedztwie znaku towarowego.

umowa licencyjna, znaki towarowe
Obraz edar Pixabay

W JAKI SPOSÓB ZAWRZEĆ UMOWĘ LICENCYJNĄ?

Umowa licencyjna, aby mogła być ważna, musi zostać zawarta w formie pisemnej. Oznacza to tyle, że ustalenie postanowień umowy w drodze np. korespondencji mailowej nie będzie wystarczające. Należy umowę licencyjną spisać w formie pisemnej i podpisać przez obie strony.

W umowie licencyjnej należy określić zakres używania znaku towarowego, tj. czy dotyczy całości towarów lub usług, dla których dokonano rejestracji, czy też tylko części.

W umowie licencyjnej warto też określić, czy udzielenie licencji wyklucza możliwość udzielenia licencji innym osobom. Można też określić czy uprawniony z prawa do znaku towarowego może równocześnie korzystać ze znaku towarowego. Teoretycznie mamy pewne rozwiązania ustawowe w tym zakresie, ale dla jasności lepiej wprost określić pewne kwestie w umowie.

To wszystko wyjaśnia, czy zostaje zawarta licencja pełna, niepełna, wyłączna, czy niewyłączna.

CZY LICENCJOBIORCA MOŻE UDZIELIĆ DALSZEJ LICENCJI?

To zależy od treści umowy. Licencjobiorca może bowiem udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

CZY LICENCJA PODLEGA WPISOWI DO REJESTRU ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Licencja może zostać wpisana do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP. Następuje to na wniosek zainteresowanego, którym może być licencjodawca (uprawniony ze znaku towarowego) lub licencjobiorca. Wpisanie licencji do rejestru znaków towarowych ma znaczenie dla osób trzecich. W ten sposób mogą dowiedzieć się o udzielonej licencji.

***

Nie wiesz jak napisać dobrą umowę licencyjną dotyczącą używania znaku towarowego?

W przypadku potrzeby pomocy prawnej w przypadku ochrony znaku towarowego zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy. Skontaktuj się także za pomocą e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl oraz info@legalnyznaktowarowy.pl

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu ochrony znaków towarowych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *