Jestem autorką wielu publikacji prawniczych, w tym elektronicznych dostępnych w systemach informacji prawnej przeznaczonych dla praktyków i teoretyków prawa, a także publikacji pokonferencyjnych.


Zobacz także darmowe e-booki do pobrania

Komentarze książkowe i elektroniczne m.in.:

 1. “Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz”, Warszawa 2009, K. Felchner (red.) – jako autor niektórych tez,
 2. “Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 3. “Kodeks cywilny. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 4. “Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 5. “Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 6. “Prawo o notariacie. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 7. “Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Komentarz”, Warszawa 2015,
 8. “Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1615)”, LEX/el. 2016,
 9. “Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz”, wyd.2, Warszawa 2016, K. Felchner (red.) – jako autor niektórych tez.
Publikacje książkowe i pokonferencyjne m.in.:
 1. “Prawo bankowe”, jako współredaktor z A. Hajos-Iwańska, W. Walasek, Warszawa 2008,
 2. “Prawo gospodarcze. Kazusy”, współautorstwo z A. Hajos-Iwańska i J. Kołacz, Warszawa 2009,
 3. “Analiza oznaczeń stosowanych w działalności producentów urządzeń dla odnawialnych źródeł energii w Polsce”, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), “Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 4. “Prawa kobiety w ciąży zatrudnionej na podstawie umowy na czas zastępstwa”, [w:] B. Przywora (red.), “Prawa i wolności obywatelskie wybrane zagadnienia z kodeksu pracy”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 5. “Znaczenie istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w części Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa sądów europejskich”, [w:] “Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 6. “Słów kilka o ochronie twórcy utworu pierwotnego w przypadku plagiatu”, [w:] A. Jarmuszkiewicz (red.), J. Tabaszewska (red.) “Opus citatum. O cytacie w kulturze”, Kraków 2014, publikacja pokonferencyjna.
Artykuły m.in.:
 1. “Creative Commons – nowe rozwiązanie dla twórców”, Edukacja Prawnicza 2006, nr 1,
 2. “Ochrona prawna programów komputerowych w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej”, Edukacja Prawnicza 2007, nr 4,
 3. “Community Trade Mark”, Edukacja Prawnicza 2006, nr 4,
 4. “Wspólnotowy znak towarowy i jego ochrona”, Prawo i Podatki UE 2007, nr 6,
 5. “Jurysdykcja w sprawach wspólnotowego znaku towarowego”, Prawo i Podatki UE 2008, nr 2,
 6. “Internet a prasa – czy strony internetowe to prasa?”, Edukacja Prawnicza 2008, nr 1,
 7. “Kto ma prawo do wzoru przemysłowego wytworzonego przez pracownika”, INFORmator Prawno-Podatkowy 28 marca-3 kwietnia 2011 r, nr 13,
 8. “Zasady odpowiedzialności wspólników spółki partnerskiej”, INFORmator Prawno-Podatkowy 11-17 kwietnia 2011 r., nr 15,
 9. “Ruchome znaki towarowe”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Warszawa 2013, nr 120,
 10. “Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie znaków towarowych”, Kwartalnik KSSiP, 2014, z. 4 (15),
 11. “Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego”, serwis Mamanadiecie.pl, lipiec 2015,
 12. “Urlop ojcowski”, serwis Mamanadiecie.pl, czerwiec 2015,
 13. “Urlop rodzicielski – zasady  udzielania i korzystania”, serwis Mamanadiecie.pl, czerwiec 2015,
 14. “Urlop rodzicielski dla ojca dziecka”, serwis Mamanadiecie.pl, lipiec 2015,
 15. “Kiedy pracująca przyszła mama może odejść na tzw. zwolnienie lekarskie?”, serwis Mamanadiecie.pl, czerwiec 2015,
 16. “Jestem w ciąży i zwolniono mnie z pracy – co robić?”, serwis Mamanadiecie.pl, czerwiec 2015,
 17. “Urlop macierzyński – jakie są Twoje prawa?”, serwis Mamanadiecie.pl, lipiec 2015,
 18. “Ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem”, serwis Mamanadiecie.pl, lipiec 2015,
 19. “Urlop wychowawczy”, serwis Mamanadiecie.pl, lipiec 2015,
 20. “Urlop na warunkach urlopu wychowawczego”, serwis Mamanadiecie.pl, lipiec 2015,
 21. “Działalność gospodarcza a ciąża i macierzyństwo”, serwis Mamanadiecie.pl, październik 2015,
 22. “Co zrobić, gdy pracownica wypowiada umowę o pracę, a nie wie, że jest w ciąży?”, serwis Mamanadiecie.pl, październik 2015,
 23. “Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem”, serwis Mamanadiecie.pl, listopad 2015,
 24. “Kobieta w ciąży w pracy”, serwis Mamanadiecie.pl, listopad 2015,
 25. “Mama w pracy – Twoje prawa po urlopie macierzyńskim”, serwis Mamanadiecie.pl, listopad 2015,
 26. “Projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej”, Biuletyn EURO INFO nr 6 (183) 2018,
 27. “Modyfikacja przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych w Polsce”, Biuletyn EURO INFO nr 9 (186) 2018,
 28. “Przeniesienie prawa wyłącznego do znaku towarowego. Polskie i unijne przepisy w tym zakresie”, Biuletyn EURO INFO nr 11 (188) 2018,
 29. “Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach”, Biuletyn EURO INFO nr 2 (190) 2019,
 30. “Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej”, Biuletyn EURO INFO nr 4 (192) 2019.
Glosy m.in.:
 1. “Glosa do wyroku TS z dnia 12 listopada 2012 r., C-206/01”, Lex/el. 2009,
 2. “Glosa do wyroku SPI z dnia 9 lipca 2003 r., T-162/01”, Lex/el. 2010,
 3. “Glosa do wyroku TS z dnia 30 listopada 1993 r.”, C-317/01, Lex/el. 2011,
 4. “Glosa do wyroku S(PI) z dnia 7 kwietnia 2011 r., T-84/08”, Lex/el. 2012,
 5. “Glosa do wyroku TS z dnia 12 lipca 2011 r., C-324/09”, Lex/el. 2013,
 6. “Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2012 roku (II GSK 72/11)”, Forum Prawnicze 2013, nr 3 (17),
 7. “Glosa do wyroku TS z dnia 6 lutego 2012 r., C-65/12”, Lex/el. 2014,
 8. “Glosa do postanowienia s. apel. z dnia 27 lutego 2013 r., I ACz 293/13”, Lex/el/ 2014,
 9. “Glosa do wyroku NSA z dnia 13 grudnia 2012 r., II GSK 1794/11”, Lex/el. 2014,
 10. “Glosa do wyroku TS z dnia 10 lipca 2014 r., C-421/13”, Lex/el. 2015,
 11. “Glosa do wyroku S(PI) z dnia 9 kwietnia 2014 r., T-623/11”, Lex/el. 2015.