Mecenas Marta Lampart jest autorką wielu publikacji prawniczych, w tym elektronicznych dostępnych w systemach informacji prawnej przeznaczonych dla praktyków i teoretyków prawa, a także publikacji pokonferencyjnych…


Zobacz także darmowe e-booki do pobrania

Komentarze książkowe i elektroniczne m.in.:

 1. “Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz”, Warszawa 2009, K. Felchner (red.) – jako autor niektórych tez,
 2. “Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 3. “Kodeks cywilny. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 4. “Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 5. “Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 6. “Prawo o notariacie. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 7. “Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Komentarz”, Warszawa 2015,
 8. “Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1615)”, LEX/el. 2016,
 9. “Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz”, wyd.2, Warszawa 2016, K. Felchner (red.) – jako autor niektórych tez.
Publikacje książkowe i pokonferencyjne m.in.:
 1. “Prawo bankowe”, jako współredaktor z A. Hajos-Iwańska, W. Walasek, Warszawa 2008,
 2. “Prawo gospodarcze. Kazusy”, współautorstwo z A. Hajos-Iwańska i J. Kołacz, Warszawa 2009,
 3. “Analiza oznaczeń stosowanych w działalności producentów urządzeń dla odnawialnych źródeł energii w Polsce”, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), “Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 4. “Prawa kobiety w ciąży zatrudnionej na podstawie umowy na czas zastępstwa”, [w:] B. Przywora (red.), “Prawa i wolności obywatelskie wybrane zagadnienia z kodeksu pracy”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 5. “Znaczenie istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w części Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa sądów europejskich”, [w:] “Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 6. “Słów kilka o ochronie twórcy utworu pierwotnego w przypadku plagiatu”, [w:] A. Jarmuszkiewicz (red.), J. Tabaszewska (red.) “Opus citatum. O cytacie w kulturze”, Kraków 2014, publikacja pokonferencyjna.
Artykuły m.in.:
 1. “Creative Commons – nowe rozwiązanie dla twórców”, Edukacja Prawnicza 2006, nr 1,
 2. “Ochrona prawna programów komputerowych w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej”, Edukacja Prawnicza 2007, nr 4,
 3. “Community Trade Mark”, Edukacja Prawnicza 2006, nr 4,
 4. “Wspólnotowy znak towarowy i jego ochrona”, Prawo i Podatki UE 2007, nr 6,
 5. “Jurysdykcja w sprawach wspólnotowego znaku towarowego”, Prawo i Podatki UE 2008, nr 2,
 6. “Internet a prasa – czy strony internetowe to prasa?”, Edukacja Prawnicza 2008, nr 1,
 7. “Kto ma prawo do wzoru przemysłowego wytworzonego przez pracownika”, INFORmator Prawno-Podatkowy 28 marca-3 kwietnia 2011 r, nr 13,
 8. “Zasady odpowiedzialności wspólników spółki partnerskiej”, INFORmator Prawno-Podatkowy 11-17 kwietnia 2011 r., nr 15,
 9. “Ruchome znaki towarowe”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Warszawa 2013, nr 120,
 10. “Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie znaków towarowych”, Kwartalnik KSSiP, 2014, z. 4 (15),
 11. “Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 12. “Urlop ojcowski”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, czerwiec 2015,
 13. “Urlop rodzicielski – zasady  udzielania i korzystania”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, czerwiec 2015,
 14. “Urlop rodzicielski dla ojca dziecka”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 15. “Kiedy pracująca przyszła mama może odejść na tzw. zwolnienie lekarskie?”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, czerwiec 2015,
 16. “Jestem w ciąży i zwolniono mnie z pracy – co robić?”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, czerwiec 2015,
 17. “Urlop macierzyński – jakie są Twoje prawa?”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 18. “Ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 19. “Urlop wychowawczy”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 20. “Urlop na warunkach urlopu wychowawczego”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 21. “Działalność gospodarcza a ciąża i macierzyństwo”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, październik 2015,
 22. “Co zrobić, gdy pracownica wypowiada umowę o pracę, a nie wie, że jest w ciąży?”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, październik 2015,
 23. “Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, listopad 2015,
 24. “Kobieta w ciąży w pracy”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, listopad 2015,
 25. “Mama w pracy – Twoje prawa po urlopie macierzyńskim”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, listopad 2015,
 26. “Projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej”, Biuletyn EURO INFO nr 6 (183) 2018,
 27. “Modyfikacja przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych w Polsce”, Biuletyn EURO INFO nr 9 (186) 2018,
 28. “Przeniesienie prawa wyłącznego do znaku towarowego. Polskie i unijne przepisy w tym zakresie”, Biuletyn EURO INFO nr 11 (188) 2018,
 29. “Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach”, Biuletyn EURO INFO nr 2 (190) 2019,
 30. “Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej”, Biuletyn EURO INFO nr 4 (192) 2019.
Glosy m.in.:
 1. “Glosa do wyroku TS z dnia 12 listopada 2012 r., C-206/01”, Lex/el. 2009,
 2. “Glosa do wyroku SPI z dnia 9 lipca 2003 r., T-162/01”, Lex/el. 2010,
 3. “Glosa do wyroku TS z dnia 30 listopada 1993 r.”, C-317/01, Lex/el. 2011,
 4. “Glosa do wyroku S(PI) z dnia 7 kwietnia 2011 r., T-84/08”, Lex/el. 2012,
 5. “Glosa do wyroku TS z dnia 12 lipca 2011 r., C-324/09”, Lex/el. 2013,
 6. “Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2012 roku (II GSK 72/11)”, Forum Prawnicze 2013, nr 3 (17),
 7. “Glosa do wyroku TS z dnia 6 lutego 2012 r., C-65/12”, Lex/el. 2014,
 8. “Glosa do postanowienia s. apel. z dnia 27 lutego 2013 r., I ACz 293/13”, Lex/el/ 2014,
 9. “Glosa do wyroku NSA z dnia 13 grudnia 2012 r., II GSK 1794/11”, Lex/el. 2014,
 10. “Glosa do wyroku TS z dnia 10 lipca 2014 r., C-421/13”, Lex/el. 2015,
 11. “Glosa do wyroku S(PI) z dnia 9 kwietnia 2014 r., T-623/11”, Lex/el. 2015.