Mecenas Marta Lampart jest autorką wielu publikacji prawniczych, w tym elektronicznych dostępnych w systemach informacji prawnej przeznaczonych dla praktyków i teoretyków prawa, a także publikacji pokonferencyjnych…

Komentarze książkowe i elektroniczne m.in.:

 1. „Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz”, Warszawa 2009, K. Felchner (red.) – jako autor niektórych tez,
 2. „Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 3. „Kodeks cywilny. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 4. „Kodeks postępowania cwyilnego. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 5. „Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 6. „Prawo o notariacie. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw”, LEX/el. 2009,
 7. „Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Komentarz”, Warszawa 2015,
 8. „Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1615)”, LEX/el. 2016,
 9. „Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz”, wyd.2, Warszawa 2016, K. Felchner (red.) – jako autor niektórych tez.
Publikacje książkowe i pokonferencyjne m.in.:
 1. „Prawo bankowe”, jako współredaktor z A. Hajos-Iwańska, W. Walasek, Warszawa 2008,
 2. „Prawo gospodarcze. Kazusy”, współautorstwo z A. Hajos-Iwańska i J. Kołacz, Warszawa 2009,
 3. „Analiza oznaczeń stosowanych w działalności producentów urządzeń dla odnawialnych źródeł energii w Polsce”, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), „Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 4. „Prawa kobiety w ciąży zatrudnionej na podstawie umowy na czas zastępstwa”, [w:] B. Przywora (red.), „Prawa i wolności obywatelskie wybrane zagadnienia z kodeksu pracy”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 5. „Znaczenie istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w części Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa sądów europejskich”, [w:] „Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej”, Kraków 2012, publikacja pokonferencyjna,
 6. „Słów kilka o ochronie twórcy utworu pierwotnego w przypadku plagiatu”, [w:] A. Jarmuszkiewicz (red.), J. Tabaszewska (red.) „Opus citatum. O cytacie w kulturze”, Kraków 2014, publikacja pokonferencyjna. 
Artykuły m.in.:
 1. „Creative Commons – nowe rozwiązanie dla twórców”, Edukacja Prawnicza 2006, nr 1,
 2. „Ochrona prawna programów komputerowych w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej”, Edukacja Prawnicza 2007, nr 4,
 3. „Community Trade Mark”, Edukacja Prawnicza 2006, nr 4,
 4. „Wspólnotowy znak towarowy i jego ochrona”, Prawo i Podatki UE 2007, nr 6,
 5. „Jurysdykcja w sprawach wspólnotowego znaku towarowego”, Prawo i Podatki UE 2008, nr 2,
 6. „Internet a prasa – czy strony internetowe to prasa?”, Edukacja Prawnicza 2008, nr 1,
 7. „Kto ma prawo do wzoru przemysłowego wytworzonego przez pracownika”, INFORmator Prawno-Podatkowy 28 marca-3 kwietnia 2011 r, nr 13,
 8. „Zasady odpowiedzialności wspólników spółki partnerskiej”, INFORmator Prawno-Podatkowy 11-17 kwietnia 2011 r., nr 15,
 9. „Ruchome znaki towarowe”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Warszawa 2013, nr 120,
 10. „Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie znaków towarowych”, Kwartalnik KSSiP, 2014, z. 4 (15),
 11. „Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 12. „Urlop ojcowski”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, czerwiec 2015,
 13. „Urlop rodzicielski – zasady  udzielania i korzystania”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, czerwiec 2015,
 14. „Urlop rodzicielski dla ojca dziecka”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 15. „Kiedy pracująca przyszła mama może odejść na tzw. zwolnienie lekarskie?”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, czerwiec 2015,
 16. „Jestem w ciąży i zwolniono mnie z pracy – co robić?”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, czerwiec 2015,
 17. „Urlop macierzyński – jakie są Twoje prawa?”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 18. „Ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 19. „Urlop wychowawczy”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 20. „Urlop na warunkach urlopu wychowawczego”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, lipiec 2015,
 21. „Działalność gospodarcza a ciąża i macierzyństwo”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, październik 2015,
 22. „Co zrobić, gdy pracownica wypowiada umowę o pracę, a nie wie, że jest w ciąży?”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, październik 2015,
 23. „Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, listopad 2015,
 24. „Kobieta w ciąży w pracy”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, listopad 2015,
 25. „Mama w pracy – Twoje prawa po urlopie macierzyńskim”, serwis Mamanadiecie.pl http://mamanadiecie.pl/, listopad 2015,
 26. „Projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej”, Biuletyn EURO INFO nr 6 (183) 2018,
 27. „Modyfikacja przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych w Polsce”, Biuletyn EURO INFO nr 9 (186) 2018, 
 28. „Przeniesienie prawa wyłącznego do znaku towarowego. Polskie i unijne przepisy w tym zakresie”, Biuletyn EURO INFO nr 11 (188) 2018,
 29. „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach”, Biuletyn EURO INFO nr 2 (190) 2019.
Glosy m.in.:
 1. „Glosa do wyroku TS z dnia 12 listopada 2012 r., C-206/01”, Lex/el. 2009,
 2. „Glosa do wyroku SPI z dnia 9 lipca 2003 r., T-162/01”, Lex/el. 2010,
 3. „Glosa do wyroku TS z dnia 30 listopada 1993 r.”, C-317/01, Lex/el. 2011, 
 4. „Glosa do wyroku S(PI) z dnia 7 kwietnia 2011 r., T-84/08”, Lex/el. 2012,
 5. „Glosa do wyroku TS z dnia 12 lipca 2011 r., C-324/09”, Lex/el. 2013,
 6. „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2012 roku (II GSK 72/11)”, Forum Prawnicze 2013, nr 3 (17),
 7. „Glosa do wyroku TS z dnia 6 lutego 2012 r., C-65/12”, Lex/el. 2014,
 8. „Glosa do postanowienia s. apel. z dnia 27 lutego 2013 r., I ACz 293/13”, Lex/el/ 2014,
 9. „Glosa do wyroku NSA z dnia 13 grudnia 2012 r., II GSK 1794/11”, Lex/el. 2014,
 10. „Glosa do wyroku TS z dnia 10 lipca 2014 r., C-421/13”, Lex/el. 2015,
 11. „Glosa do wyroku S(PI) z dnia 9 kwietnia 2014 r., T-623/11”, Lex/el. 2015.