Rejestracja dzienników i czasopism

W związku z dotychczasową praktyką kancelarii w dziedzinie prawa prasowego poniżej wskazujemy na jedne z najważniejszych zagadnień związanych z wydawaniem prasy.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

O rejestracji dziennika lub czasopisma w świetle prawa prasowego

Zgodnie z ustawą Prawo prasowe wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim (sądzie okręgowym).

Wydawanie dziennika lub czasopisma bez wymaganej rejestracji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Rejestracja dziennika lub czasopisma następuje na wniosek, w którym należy wskazać tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego. Także we wniosku wskazuje się określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres oraz częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

Należy zwrócić uwagę, że rejestracji podlegają wyłącznie dzienniki i czasopisma, a nie ogólnie pojęta prasa. Na tym tle istnieje wiele sporów w orzecznictwie. Nie tylko tym związanym z odmową rejestracji, ale także tym zapadłym na gruncie przepisu dotyczącego karalności wydawania dziennika lub czasopisma bez rejestracji lub zawieszonego.

Wiele wątpliwości pojawiało się też w przypadku uznania tego, czy blogi powinny podlegać rejestracji.

Przykładowym orzeczeniem w takiej sprawie jest postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r. (I ACa 1032/12), gdzie sąd ten przyjął, iż:

Blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą i jednorodną, by można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy.

Praktyka sądów w przypadku rejestracji dzienników i czasopism jest chociażby z tego powodu niejednolita i nastręcza wiele problemów.

Tytuł prasowy

Istotne w przypadku rejestracji dziennika lub czasopisma jest także to jaki tytuł czasopisma zostanie wskazany we wniosku o rejestrację. Zasadą jest bowiem, że tytuł prasowy nie może być zbieżny z już istniejącym na rynku tytułem prasowym. Może w związku z tym wprowadzać w błąd co do tożsamości dziennika lub czasopisma.

Warto też zwrócić uwagę, czy tytuł prasowy nie narusza praw autorskich lub prawa ochronnego na znak towarowy innych podmiotów. Może to bowiem stanowić przesłankę do odmowy rejestracji przez sąd czasopisma. Ponadto, może też wiązać się z konsekwencjami prawnymi naruszeń tych praw.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do kontaktu.

Zmiany w rejestracji dzienników i czasopism

Rejestracja dziennika lub czasopisma to nie koniec obowiązków związanych z ich prowadzeniem. W przypadku przykładowo zmiany redaktora naczelnego lub zmiany tytułu konieczne jest dokonanie zmian w rejestrze dzienników lub czasopism.

Większość sądów posiada odpowiednie wzory wniosków o dokonanie zmiany wpisu w ww. rejestrze (np. w Krakowie informacja dotycząca rejestracji dzienników i czasopism). Tylko właściwa redakcja takiego wniosku pozwoli na szybkie ujawnienie zmian i prawidłowe funkcjonowanie dziennika lub czasopisma.

Należy o tym pamiętać, aby prowadzić swoją działalność bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Jaki jest skutek wydawania prasy bez rejestracji w rejestrze dzienników i czasopism?

Jest to istotne zagadnienie z zakresu prawa prasowego. Zgodne z art. 45 ustawy Prawo prasowe: 

Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone– podlega karze grzywny.

Brak rejestracji dziennika lub czasopisma w rejestrze dzienników i czasopism skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie zagrożone karą grzywny. Co więcej, wydawanie dziennika lub czasopisma pomimo odmowy jego rejestracji również stanowi wykroczenie, ponieważ prasa jest wtedy wydawana bez rejestracji. Poza takim ryzykiem ważne jest, aby na rynku prasowym nie istniały takie same tytuły prasowe, ponieważ narusza to reguły uczciwej konkurencji. Dlatego też uzasadniona jest rejestracja dzienników lub czasopism, jeżeli można je uznać za prasę w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

***

W przypadku potrzeby pomocy prawnej w zakresie wydawania prasy oraz rejestracji dziennika lub czasopisma skontaktuj się z nami.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa własności intelektualnej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *