przewożenie zwłok

*Photo by Sara Cottle on Unsplash

Wstąpienie do Unii Europejskiej w 2004 r. przez Polskę spowodowało większą emigrację obywateli poza granice kraju. Wyjeżdżają zarówno osoby młodsze, jak i starsze. Polacy więcej też podróżują.  Ma to swoje wady i zalety. Czy wiesz co zrobić, gdy członek rodziny umrze poza granicami Polski? We wpisie zajmujemy się ułamkiem tematu, to jest tym jak przewieźć zwłoki do kraju.

UWAGA! – w artykule przedstawione zostały ogólne informacje zawarte w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktach wykonawczych.

W czasie epidemii koronawirusa COVID-19 należy wziąć także pod uwagę aktualne rozwiązania przewidziane w szczegółowych przepisach odnoszących się do sytuacji w kraju oraz wprowadzonych obostrzeń (należy sprawdzać to na bieżąco ze względu na wciąż zmieniające się przepisy prawa). Szczegółowe informacje można znaleźć także w polskich konsulatach oraz na stronach internetowych właściwych powiatów.

Co zrobić, aby legalnie przewieźć zwłoki lub prochy w celu pochowania ich w Polsce?

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewiduje w tym zakresie pewne rozwiązania. Znaczenie ma też, czy chcemy przewieźć do Polski zwłoki, czy prochy.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:

1. pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane,

2. zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia starosty stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Polski.

Pozwolenie starosty wydawane jest po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym

W Krakowie taką sprawę można załatwić w Urzędzie Miasta Krakowa.

W dniu sporządzania wpisu wniosek o wydanie pozwolenia nie podlega opłacie. Opłata za zaświadczenie polskiego konsula zależna jest od państwa, w którym staramy się o takie zaświadczenie.

Jak długo czeka się na pozwolenie i zaświadczenie?

W myśl przepisów ustawy pozwolenia i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia. W praktyce jest to czas 1-3 dni.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia przez polskiego konsula?

Wniosek o wydanie zaświadczenia przez polskiego konsula powinien zawierać załączniki w postaci pozwolenia wydanego przez właściwego starostę oraz akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia i zaświadczenia?

Wniosek o wydanie pozwoleń i zaświadczeń zawiera dane:

 • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 • datę i miejsce zgonu,
 • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 • miejsce pochówku,
 • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
 • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Ponadto, jeżeli w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon nie zostanie określona przyczyna zgonu, to w takiej sytuacji do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

Konieczne jest także tłumaczenie na język polski aktu zgonu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon.

Kto może złożyć wniosek o pozwolenie i zaświadczenie?

Jest to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 • pozostały małżonek(ka),
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

W jaki sposób przewieźć zwłoki, szczątki lub prochy?

Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:

 • być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
 • posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich,
 • posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,
 • posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
 • posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Jakie są skutki prawne przewiezienia zwłok lub prochów niezgodnie z przepisami prawa?

Osoba, która narusza przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub rozporządzeń wydanych na jej podstawie podlega karze aresztu lub grzywny, a orzekanie w sprawie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Naruszeniem przepisów ustawy będzie przewożenie zwłok lub prochów bez wymaganego pozwolenia oraz zaświadczenia, czy niezachowanie warunków przewozu.

***

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawach prawa cywilnego, w tym spadkowego, prosimy o kontakt w sposób określony w zakładce Kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa cywilnego:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *